Customer Service In China
ช่วยเหลือ
บทความการเช็คbarcode
วิธีการสังเกตุว่าเป็นหมอนและเตียงยางพาราของไทย:
เนื่องจากตลาดยางพาราของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง หมายความถึงยางพาราธรรมชาติของไทยมีคุณภาพมาก ทำให้ลูกค้าการันตีอย่างกว้างขวาง และในตลาดยางพาราก็มีหลายแบรนด์ที่อ้างอิงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตที่ไทย แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตที่ไทยจริง?แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นแบรนด์หมอนและเตียงยางพาราของไทยหรือไม่?
<1>. แบรนด์ของไทย จะต้องจัดตั้งบริษัทที่ไทยและผลิตที่ไทย เราจะต้องดูว่าสินค้าผลิตที่ไทยหรือไม่?
<2>.ใบรับรองbarcodeนานาชาติ เป็นมาตรฐานสินค้าของประเทศไทย สามารถเช็คสินค้าได้โดยเริ่มต้นเช็คด้วยเลข 88xxxxได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลไทย เว็บไซต์รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับให้ผลิตสินค้าถูกต้องตามกฏหมายไทย
เว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบbarcodeไทยได้:www.gs1thailand.org
ขั้นตอนการตรวจสอบbarcodeไทย: